[Non entendes unha palabra? Faille dobre clic | ¿No entiendes alguna palabra? Hazle doble clic | Não entendes alguma palavra? Faz-lhe duplo clique]

4/5/09

Caso Práctico de Mates

As mates (ou matemáticas) son consideradas coma unha ciencia seca e áspera, que a miudo se confunde coa aritmética; intentaremos desenvolver unha serie de entradas para atopar un sentido lúdico e con imaxinación e desmitificar ese áridez, vamos a ver logo, o sentido práctico desta ciencia.

Optimización dunha inversión

Tes a sorte de dispoñer (neste tempo de crise, espero que non sexa da indemnización por despido) de 60.000 para o seu investimento en dous fondos de inversión (chamados por exemplo Solidaridade e Ético) que ofrecen rentabilidades medias* do 10% e do 15% respectivamente.


Decides colocar ao menos 12.000 no primeiro fondo e non sobrepesar 36.000 no segundo.

Para determinar cal é a mellor opción de inversión...

Chamamos X á cantidade a investir no fondo Solidaridade
Chamaremos Y para a cantidade a investir no fondo Ético

Facendo uso da programación lineal:

O beneficio (B) que agardas conquerir ao cabo dun ano ven desenvolto pola función...


B(X,Y)=10X/100+15Y/100

B=0'10x + 0'15y


Trátase de calcular os valores de X e Y cos seguintes parámetros...

X + Y ≤ 60 investimento máximo expresado en miles de
X ≥ 12 investimento mínimo no fondo Solidaridade
Y ≤ 36 investimento máximo no fondo Ético

As desigualdades entre expresións algebraicas chámanse inecuacións.

X + Y = 60
X = 12
Y = 36

Os puntos do plano que cumplen con cada un delas os representamos gráficamente deste xeito...X + Y = 60

 Representación gráfica de «X + Y = 60»

X = 12

 Representación gráfica de «X = 12»

Y = 36

 Representación gráfica de «Y = 36»

Misturando as tres representancións nun só gráfico danos as opcións factibles para a toma dunha decisión...

 Representación gráfica
Desenvolvendo as inecuacións sinaladas para por exemplo atopar o punto de cruce da recta,

X + Y = 60 (recta bermella)
Y = 36 (recta verde)

polo que deducimos que para estas dúas rectas, o punto de cruce é

X = 24 (o chamamos vértice N)

e non indican os vértices que delimita o espazo para a toma de posicións, así son:

 valores da representación gráfica

Q = (12,0)
P = (12,36)
N = (24,36)
M = (60,0)


Asi trasladamos os valores do gráfico ás matemáticas, que son as fórmulas, e lembra o dito antes sobre o beneficio esperado...

B(X,Y)=10X/100+15Y/100
B=0'10X + 0'15Y


así...

Para Q (12,0)

B=0'10X + 0'15Y;
B=0'10 * 12 + 0'15 * 0;
B= 1,2 mil ;

Para P (12,36)

B=0'10X + 0'15Y;
B=0'10 * 12 + 0'15 * 36;
B= 6,6 mil ;

Para N (24,36)

B=0'10X + 0'15Y;
B=0'10 * 24 + 0'15 * 36;
B= 7,8 mil ;

Para M (60,0)

B=0'10X + 0'15Y;
B=0'10 * 60 + 0'15 * 0;
B= 6 mil ;

O investimento máis rentable, o vértice N (24,36), danos

7.800

para os fondos Solidaridade e Ético, 24.000 e 36.000 respectivamente; se ainda por riba, son fondos que inviste con principios de solidaridade e ética, que máis queremos;
Por favor, queremos saber a túa opinión sobre este tipo de entradas; nos leva moito tempo preparalas e desexamos saber o voso acollemento. Agradecemos calqueira comentario. Grazas!


*Lembra que rentabilidades históricas non significan que sexan futuras e que esto é un exemplo; descoñezo si existen fondos con ese nomes e esas rentabilidades.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Por favor teña en conta as seguintes pautas...

Evite os insultos, palabras groseiras, alusións sexuais, vulgaridades o vulgares simplificacións.
Non sexa gratuitamente ofensivo, e menos aínda, inxurioso.

Os comentarios deben ser pertinentes. Respecte o tema formulado no artigo ou aqueles que xurdan de xeito natural no curso do debate.

En Internet, adóitanse utilizar alcumes no canto do propio nome, pero usurpar o doutro lector é unha práctica inaceptable.

Non escriba en MAIÚSCULAS. Na linguaxe de Internet interprétanse como gritos e dificultan a lectura.

Calquera comentario que non se ateña a estas normas poderá ser borrado e calquera comentarista que as rompa habitualmente poderá ver cortado o seu acceso aos comentarios da páxina de Mondoxíbaro.